Primăria orașului Căinari, anunţă repetat concursul pentru ocuparea postului vacant de director în instituţia preşcolară nr.1 şi nr.2 din orașul Căinari

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Regulamentul „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015.
Informații suplimentare despre instituţiile de învățămînt în concurs pot fi obținute la primărie sau tel.: 0243 3 22 36 .

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:
• Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
• Au studii superioare universitare;
• Au o vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;
• La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vîrsta de 65 ani;
• Cunosc limba română;
• Sunt apţi din punct de vedere medical (fizico şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
• Nu au antecedente penale;
• Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.1), m)şi n) din Codul Muncii

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

  • Cererea de participare la concurs (conform modelului din anexa nr.1 a regulamentului)
  • Copia actului de identitate;
  • Copia/copiile/actului/actelor/de studii;
  • Copia carnetului de muncă;
  • Curriculum vitae (conform modelului din anexa nr.2 a Regulamentului);
  • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
  • Cazierul judiciar s-au declaraţia pe propria răspundere;
  • Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial.

Candidaţii pentru ocuparea funcției de director pot depune dosarul la Primăria  orașului Căinari, biroul 2, până la data de 24 februarie 2022, ora:16.00.

Date de contact pentru informaţii suplimentare: tel: 0243 3 22 36 / 0243 3 33 46 sau e-mail: primariacainari@mail.ru.